תקנון מועדון הלקוחות "עדיף"

 1. הגדרות
 • "המועדון" או "מועדון הצרכנות " – מועדון צרכנות "עדיף" של חברת עדיפות לנכים בע"מ.
 • "עדיף" – חברת עדיפות לנכים בע"מ (ח.פ. 515447936).
 • "משרדי עדיף בע"מ" – משרדי חברת עדיף בע"מ הנמצאים ברחוב שוקן 32 תל אביב .
 • "היי ביז"– חברת היי ביז בע"מ (ח. פ. 514231075).
 • "עמית" – כל יחיד (אדם פרטי) העומד בתנאי ההצטרפות כאמור בסעיף ‏3.2 להלן.
 • "טופס הצטרפות" או "טפסי הצטרפות" – כלל המסמכים עליהם יחתום עמית ו/או יימסרו לעמית בעת גיוסו לצורך צירופו למועדון ולצורך הנפקת כרטיס המועדון שלו ככרטיס אשראי, והכל בהתאם לנוסח שיהיה מקובל בישראכרט מעת לעת.
 • "כרטיס מועדון" או "כרטיס"- כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק) בנקאי ו/או חוץ בנקאי אשר הונפק או יונפק לחבר מועדון על ידי ישראכרט לפי שיקול דעתה וישויך למועדון.
 • "ישראכרט" – ישראכרט בע"מ (ח.פ. 510706153) ו/או פועלים אקספרס בע"מ (ח.פ. 510897457).
 • "בתי עסק" – רשימת רשתות או בתי עסק, אשר נבחרו ויבחרו על ידי עדיף, אותה רשאית עדיף לעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
 • "חבר" או "חבר מועדון" – עמית שהצטרף למועדון הצרכנות.
 1. כללי ומטרות המועדון
  • מועדון הצרכנות הוקם על ידי עדיף, על מנת ליצור מועדון  המבוסס על כרטיסי אשראי, אשר ישווק בקרב אוכלוסיית הנכים בישראל.
  • עדיף מתחייבת לפעול לחלוקת הטבות ושירותים לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות, אשר הנם החברים של המועדון, בין באופן ישיר (במתן הטבות ושירותים לחברי המועדון), ובין באופן עקיף (לרבות תשלום תמלוגים לארגונים ועמותות כנגד הצטרפות חברי הארגונים והעמותות כחברים במועדון וסיוע במידע ושיווק).
  • חברי המועדון יצרפו למועדון באמצעות התקשרות עם ישראכרט בהסכם להנפקת כרטיס אשראי, שיהווה את כרטיס המועדון, או באמצעות שיוך כרטיס אשראי קיים למועדון על ידי חברת האשראי או הבנק.
  • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הצרכנות. בכפוף להוראות תקנון זה, עדיף שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הצרכנות
  • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
 2. ההצטרפות למועדון והחברות בו
  • כל עמית המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף למועדון הצרכנות, מוזמן להירשם באמצעות מילוי טופס הצטרפות ובקשה להנפקה / שיוך כרטיס אשראי.
  • חבר במועדון יהיה רק עמית שעומד בכל אחד מהתנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או בן זוגו או תומך או מטפל או אפוטרופוס של אותו בגיר, או הורה או בן זוג או אפוטרופוס או תומך או מטפל של מי שהוא מתחת לגיל 18 אך עומד בהגדרה שבסעיף (ב) להלן; (ב) הוא מי שהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה, לאחר שבדק אישורים רפואיים רלוונטיים, קבע כי הוא אדם עם  מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, או שהוא בעל מוגבלות הנושא אישור לנכות ו/או לקות ו/או מחלה קשה מכל רשות מוסמכת, כולל עמותות מוסמכות למתן אישור ליקויי ראייה ושמיעה, או כל עמותה אחרת אשר תאושר ע"י המועדון למתן אישור לקות או מוגבלות; או אפוטרופוס של אחד מאלה וכן הורים, ילדים ובן זוג של אחד מאלה (ג) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון וטופס רישום (כהגדרתו להלן); (ד) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות המשך עמידה בתנאים המגדירים אותו כעמית; (ה) התקבל אישור של ישראכרט להנפקת כרטיס המועדון; ו- (ו) הוא קיבל לידיו את כרטיס המועדון. בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון תאגידים או בתי עסק.

המועדון יהיה רשאי להקים ועדה שתדון במקרים חריגים של עמיתים שיבקשו להצטרף למועדון, ואשר אינם עונים בצורה דווקנית לקריטריון הקבוע בסעיף 3.2(ב) לעיל.

 • עדיף תהיה רשאית מעת לעת לשנות את הקריטריונים הקבועים לעיל לחברות במועדון, ובכלל זה תבחן האם יש להרחיב את הגדרת "עמית" גם למי שקיימת בעיה תפקודית מהותית אחרת, שאינה נכללת בקבוע בסעיף ‏3.2 לעיל.
 • עדיף תהיה רשאית לפנות, מעת לעת, לכל חבר, ולדרוש ממנו להמציא אישורים ואסמכתאות המעידים על עמידתו בקריטריונים הקבועים בסעיף ‏3.2 לעיל.
 • מובהר כי ישראכרט תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט, אם להנפיק לעמית ספציפי כרטיס מועדון אם לאו ו/או לבטל כרטיס מועדון ספציפי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה ישראכרט להנפיק את הכרטיס תיקבע היא בעצמה או באמצעות שותפיה להסדר ההנפקה את מסגרת האשראי בכרטיס והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • כרטיסי המועדון יוצעו לעמיתים המנהלים חשבונותיהם בכל בנק בישראל.
 • כל חבר ישלם לעדיף סך של 10 ₪ לכל חודש, דמי חברות במועדון. עדיף תהיה רשאית לגבות את דמי החבר באמצעות הכרטיס, והחבר ייתן בידי ישראכרט, לשם כך, על הרשאה לחיוב הכרטיס בדמי החבר. מוסכם כי כל המצטרף למועדון בחודש מסוים, יתחיל להיות מחויב בדמי חבר רק בחודש העוקב לאחר הצטרפותו. האמור לעיל (לגבי דמי החבר ואופן התשלום) לא יחול במקרים שהמועדון גיבש הסדרי הטבה מסוימים או במקרים ספציפיים של הסדר שיוך כרטיס, וכל עוד הסדרים אלו עומדים בתוקף.
 • כל חשבונית או קבלה שישלחו אל החבר מהמועדון, ישלחו באופן דיגיטלי, ובדואר אלקטרוני.
 • תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ועד לתום 36 חודשים מיום הקמת המועדון (ולא מיום ההצטרפות). לעדיף תהיה הזכות להאריך את תקופת החברות במועדון בכפוף לתנאים שיקבעו בינה לבין בתי העסקה, חברות האשראי וכדומה, והיא תודיע על כך לחברים.
 • על-אף האמור לעיל, עדיף שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי (בכפוף לכל דין רלוונטי) וכל-זאת, גם במקרה של עמית העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה.
 • עדיף שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי החבר או לבטלם – והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החבר הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.
 • עדיף שומרת את הזכות לעבור לחברת כרטיסי אשראי אחרת בעתיד עפ"י שיקול דעתה ולשנות את ההסדרים שבינה לבין חברת כרטיסי האשראי.
 • עדיף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת עדיף, לא תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לאחר הפסקת הפעילות. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מעדיף ו/או ממי מטעמה.
 • חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של עדיף (כאמור בסעיף ‏7 להלן) וימלא טופס ביטול וישיב לידי עדיף את כרטיס המועדון שלו. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מעדיף ו/או ממי מטעמה. ביטול החברות במועדון הנו בכפוף להסכם בין החברים לבין ישראכרט.

על אף האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, בכל מקרה שבו תינתן לחברים מתנת הצטרפות בעת ההצטרפות למועדון, הרי שכל חבר שיקבל מתנת הצטרפות יהיה מחויב להשלים שנת חברות מלאה במועדון. במידה והחבר יבחר לבטל מיוזמתו את החברות במועדון לפני תום השנה הראשונה, הוא בכל מקרה יהיה מחויב בהמשך תשלום דמי חבר עד לתום 12 חודשים ממועד הצטרפותו.

 1. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי עדיף או ישראכרט
  • החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) שם מלא; (ב) מין; (ג) תאריך נישואים (ככל שקיים); (ד) תאריך לידה; (ה) מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ); (ו) מספר טלפון נייד (ככל שקיים); (ז) מספר טלפון נייח (ככל שקיים); (ח) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים); (ט) כתובת מגורים מלאה; (י) שמות ילדים, ככל שרלוונטי (כולל תאריכי לידה); (יא) חתימה; (יב) תאריך; (יג) שיוך לארגון / עמותה המייצגים אנשים עם מוגבלות; (יד) כל פרט נוסף שעדיף תחליט להוסיף מעת לעת לפי הצורך (להלן: "טופס הרישום").
  • האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, עדיף, ישראכרט או מי מטעמן לא יהיו אחראיות לאי קבלת הטבה כלשהי או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל עדיף.
  • במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת עדיף וכן להיכללותו במאגר לקוחות עדיף מס' 700062717, ובמאגר לקוחות ישראכרט מס' 990171403 (להלן: "מאגרי המידע"), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים.
  • כל חבר מועדון נותן בזאת הרשאה לעדיף לקבל מארגון הנכים אליו הוא משתייך, את כל המידע שעדיף זקוקה לו כאמור בסעיף ‏4.1 לעיל, לרבות אם המידע הזה מצוי במאגר המידע של ארגון הנכים אליו משתייך החבר.
  • בכפוף לאמור בתקנון זה, עדיף או ישראכרט תעשנה שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר, ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק, קידום מכירות והודעה על הטבות של עדיף, ובכלל זה – למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון (בין בעצמן ובין באמצעות חברות שיבצעו את אותו תפעול או ניתוח). יובהר, כי חבר מועדון ימשיך להיכלל במאגר המידע גם במקרה בו תסתיים חברותו במועדון (בין מחמת ביטול יזום מצד החבר ו/או מחמת ביטול יזום מצד המועדון כאמור בסעיף 5.6 להלן ו/או מחמת סיום תקופת החברות כאמור בסעיף 3.14 לעיל), וההוראות המפורטות בסעיף ‏4.5 זה, וכן בסעיף ‏4.3 לעיל ובסעיפים ‏4.6 עד ‏4.10 להלן, ימשיכו לעמוד בתוקפן, אלא אם ביקש החבר (בכתב) מעדיף להסיר עצמו ואת פרטיו ממאגר המידע בהתאם לסעיף ‏4.11 שלהלן.
  • עדיף או ישראכרט תהיינה רשאיות, על-פי שיקול דעתן, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור עדיף או ישראכרט, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.
  • בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח עדיף או ישראכרט והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.
  • למען הסר ספק מובהר, כי עדיף תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), בהתאם להוראות/צווים של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
  • בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינן של עדיף וישראכרט, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת ובהתאם להוראות הדין לרבות הוראות תוספת 1 לתקנות הגנת הפרטיות לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של עדיף או ישראכרט (כאמור בסעיף ‏7 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגרי המידע, וכן לדרוש מעדיף או ישראכרט, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
  • בנוסף, רשאי החבר לדרוש מעדיף להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון.
 2. השימוש בכרטיס המועדון
  • כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. כרטיס המועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו.
  • חברהשימוש בכרטיס המועדון כפוף לתנאי ישראכרט, ולהתקשרות בין עדיף לבין בתי העסק.
  • האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי עדיף, ישראכרט או מי מטעמן לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון (להלן: "הליקוי"), על החבר לפנות למשרדי ישראכרט, על מנת להודיע על הליקוי.
  • עדיף תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו או פעל בניגוד להוראות התקנון או החוק.
  • עדיף פועלת ותמשיך לפעול כדי לחייב את בתי עסק עמם היא מתקשרת, להנגיש את השירותים הניתנים על ידם (הן באתר האינטרנט שלהם ובהן בבית העסק עצמו), ולעמוד בהוראות החוק בעניין זה. אין בכך כדי להטיל על עדיף אחריות ביחס להפניית החברים לבתי עסק מונגשים בלבד, וחובת ההנגשה חלה על בתי העסק בלבד. על החברים לוודא את קיומה של ההנגשה באופן עצמאי.
 3. ההטבות לחברי מועדון, תעריפי כרטיס אשראי ודיוור
  • עדיף תהא רשאית לספק הטבות או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון לפי העניין, באיזו מתוך בתי העסק. למען הסר ספק מובהר, כי חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת/הנחת מועדון אך ורק בביצוע רכישה באמצעות כרטיס המועדון.
  • חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים בבתי העסק ויקבלו עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, והכל, ככל וכפי שאלו יינתנו/ייערכו (לפי העניין), ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עדיף.
  • עדיף שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי עדיף או מי מטעמה.
  • עדיף שומרות לעצמן את הזכות לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, 'סליפ'/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.
  • עדיף שומרת לעצמה את הזכות, והחברים נותנים הרשאה לעדיף, לקבל מישראכרט את כל המידע המוחזק בידה בקשר עם כרטיס המועדון/האשראי, לרבות מידע אודות עסקאות אשר בוצעו בכרטיסי האשראי השונים של ישראכרט.
  • מובהר, כי הזכות למימוש הטבות המועדון בחנויות מותנית בהצגת כרטיס מועדון בתוקף ותעודת זהות של החבר, וכן תלויה, לפי העניין, בסוגי ההטבות, ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
  • הנחה בדמי כרטיס – כלל חברי המועדון יהיו זכאים להנחה בשיעור של 100% מדמי הכרטיס במהלך 36 החודשים מהנפקת כרטיס מועדון וזאת בכרטיסי האשראי הבאים בלבד: MasterCard", "Gold MasterCard" , "MasterCard" Platinum", "אמריקן אקספרס ירוק/קלאסיק", "אמריקן אקספרס זהב", או כל כרטיס אשראי מסוג אחר שעליו תודיע ישראכרט בעתיד.

בגין כרטיסים מסוגים אחרים שיונפקו לחברי המועדון ייגבו דמי כרטיס בהתאם לתעריפון ישראכרט החל על הכרטיס.  למען הסר ספק, כל העמלות האחרות, פרט לדמי כרטיס כאמור יחולו על כרטיסי המועדון בהתאם לתעריפון ישראכרט הרלוונטי שיחול מעת לעת על כל כרטיס.

על אף האמור לעיל, הסדר הנחה זה לא יחול על שיוך כרטיס אשראי קיים (על ידי בנק הפועלים בע"מ ו/או ישראכרט) למועדון.

 • עדיף אינה צד להתקשרות שבין ישראכרט לבין החברים, ואין ולא תהיה לה כל מחויבות, כלפי ישראכרט, או כלפי החברים או כלפי בתי העסק ביחס להתקשרויות או לעסקאות המבוצעות בין החברים לבין ישראכרט ובתי העסק.
 1. מידע ובירור פרטים

לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של עדיף בטלפון: 03-3030309 או בדואר אלקטרוני: office@adif.org.il או לפנות בדואר לכתובת: שוקן 32, תל אביב או לשירות הלקוחות של ישראכרט בטלפון: *6267 או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר ישראכרט או לפנות בדואר לכתובת: בית ישראכרט ברחוב המסגר 40 (ת.ד. 620303) תל אביב מיקוד 6162001.  

 1. שונות
  • עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. ככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, עם חתימה על טופס ההצטרפות, וכן הוא יפורסם באתר האינטרנט של עדיף.
  • עדיף שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר האינטרנט של עדיף ויפורסם בכל אמצעי אחר שתמצא עדיף לנכון.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עדיף תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.
  • במקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.
  • כל התנהגות/פעולה של עדיף לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של עדיף על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את עדיף.
  • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

הוראות בנוגע לתחום הסחר באתר

 1. הצגת ההצעות לחברים
  • היי ביז ועדיף מנהלות ומתפעלות את אתר הסחר של חברי המועדון. במסגרת זו, עדיף או היי ביז תצגנה באתר מגוון הצעות רכישה או התקשרות לחברים, בתחומי הפנאי, צרכנות, תרבות, דיור ופיננסים (להלן: "ההצעה/ות"). כל אחת מהיי ביז או עדיף תהיה אחראית להצעה המוצעת על ידה, בנפרד, ככל שיש הצעות כאלו, שאינן מוצעות על ידי ספקים שאינם עדיף או היי ביז. זאת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצאנה לנכון מעת לעת. לעדיף/ להיי ביז הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג לחברים וכן לקבוע את אופן הרכישה או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה או ההתקשרות.
  • עבור כל מוצר / שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
  • כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה.
  • היי ביז או עדיף מפרסמות באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים "as is" וכפי שנמסרו להן על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולחבר לא תהיה כל טענה נגד עדיף/ היי ביז בקשר עם נכונות המצגים. החבר מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד עדיף/ היי ביז בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.
  • בהצגת מוצרים או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י עדיף/ היי ביז.
 2. תשלום
  • חיוב חבר בגין תמורת הרכישה יבוצע, ככל שהדבר רלוונטי, באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
  • במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם החבר ריבית כחוק.
  • רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של החבר, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי החבר ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של עדיף או היי ביז, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי החבר באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
  • פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי החבר. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל החבר להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, עדיף או היי ביז יהיו זכאיות לבטל את הזמנתו.
 3. אספקת המוצרים
  • האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על הספקים בלבד. הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שהקליד החבר בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  • הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.
  • מחיר המשלוח של המוצרים או השירותים הנקוב בדפי המכירה, נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק. אספקת מוצר או שירות אל מחוץ לתחומי הקו הירוק מותנית בהסכמת הספק. כמו כן, מחיר האספקה יהא שונה ובהתאם למדיניות הספק הרלוונטי.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לחברים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
  • דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
  • למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר או שירות לבית החבר אינו כולל חיבור או התקנה או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.
  • הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל חבר.
  • זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).
  • חבר אשר רכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מעסקו של הספק, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי ביחס למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. חבר שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהחבר דמי ביטול כמפורט בסעיף ש לתקנון זה.
  • בעת אספקת המוצר רשאים הספקים או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
  • במקרה של אספקת מוצר או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 4. אחריות בגין מוצרים / שירותים
  • עדיף/ היי ביז אינן היצרן או היבואן של המוצרים או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עדיף/ היי ביז אינן אחראיות למתן השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאספקתם, לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר המכירה, נמסרו לעדיף/ היי ביז על ידי הספקים והינם באחריות הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, החבר יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
  • במקרה שתתקבלנה תלונות מצד החברים בגין האמור בסעיף ‏12.1 לעיל, תפעלנה עדיף/ היי ביז במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת החבר.
  • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את עדיף/ היי ביז. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏12.1 לעיל, עדיף/ היי ביז ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לעדיף/ היי ביז ו/או לספקים, ינקטו עדיף/ היי ביז ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את החבר מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי החבר במועד הרכישה.
  • במקרה של איחור באספקת מוצר לחבר יהא החבר רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף ‏13 להלן. עדיף/ היי ביז אינן אחראית ולא תישאנה בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לחבר בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • עדיף/ היי ביז לא תהיינה אחראיות להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על החבר בלבד ועל חשבונו
 5. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו
  • ככלל, החבר רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

סוג הממכר

תנאי הביטול

מוצר

מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם.

בשירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן

בשירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי

בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

טובין פסידים (כגון מוצרי מזון)/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

לא ניתן לבטל את העסקה

 • הודעת ביטול
  • הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול") תימסר למועדון באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: office@adif.org.il או בטלפון שמספרו: 03-3030309 או באמצעות תיבת צור קשר באתר האינטרנט של המועדון, המצוי בכתובת: adif.org.il.
  • הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם החבר + מס. תעודת הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.
  • הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לחבר עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים או חסרים.
  • לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה החבר יידרש למסור לנציג את שמו+ מס. ת. הזהות שלו+ מס. ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה החבר מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.
  • לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול. במידה שהחבר לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.
 • תוצאות ביטול עסקה ע"י חבר עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד
  • בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- החבר יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם החבר בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.
 • תוצאות ביטול עסקה ע"י חבר מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד) –
  • בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- החבר יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם החבר בגין הנכס/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם.
  • "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה/ התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה/ משלוח/ אריזה/ כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
  • במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לחבר (בין שהמוצר הגיע אל החבר ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף לחבר תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה לחבר- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על החבר,
 • המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות החבר ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות החבר ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.
 1. ביטול מכירה / הפסקת פעילות האתר
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מעדיף או היי ביז לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, יהיו עדיף / היי ביז רשאיות לבטל את ההתקשרות עם החברים, כולם או חלקם.
  • בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת עדיף / היי ביז ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים או אירועים שאינם בשליטת עדיף/ היי ביז יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, או את אספקת המוצרים או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, או יפגעו תקלות במחשוב או מערכות הטלפון או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, או אם בשל פעולות איבה או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע או ייפגע תהליך רכישת המוצרים או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים או השירותים או אם יחולו שינויים בשיעורי המס או היטלים החלים על המוצרים או השירותים בין מועד פרסום המוצר או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאיות עדיף/ היי ביז לבטל את ההתקשרות עם החברים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לחברים פירוט בכתב על סיבת הביטול.
  • כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ואולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לחבר ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, אותה העת, להציע לחבר מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור עדיף/ היי ביז או הספקים או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לחבר או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • במידה ותחולנה טעויות או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאיות עדיף/ היי ביז, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.org