תנאי שימוש באתר

 • כללי

השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן באתר או משתמש רשום (להלן ביחד: "הגולש"), כוללים מגוון גדול של מידע, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: "השירותים").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

סימני המסחר שבאתר, לרבות סימן המסחר "עדיף" הם סימני מסחר קניינים של עדיפות לנכים בע"מ (להלן: "עדיף") ו/או בעליהם, לפי העניין ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הינן רכושם הבלעדי של עדיף ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

עדיף שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאים ופרטיות". כל שימוש באתר יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

בעת בחירת מוצר לרכישה יחולו על הגולש תנאי שימוש נוספים של החברה המציעה את המוצר הספציפי. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע בתנאי השימוש הספציפיים המופיעים באתר הרלוונטי. 

 • הגדרות

1.            למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1.           "האתר" – אתר האינטרנט של עדיף.

1.2.           "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

 • השירותים

2.            תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים שתציע עדיף מעת לעת. הינך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי השירותים יועמדו לרשותך עם הפעלתם.

3.            מובהר, כי ישנם שירותים מסוימים אשר רק אדם שיזוהה במערכות עדיף כמי שהינו משתמש רשום ו/או כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק, יהיה רשאי לקבלם.

4.            עדיף שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות את מבנה האתר על כל היבטיו מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. לגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עדיף בגין הפעולות האמורות בסעיף זה.

5.            מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

כמו כן, מובהר, כי המידע המופיע בחלק מהפרסום המופיע באתר מסופק ל- עדיף על ידי צדדים שלישיים, ואין עדיף אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עדיף, בקשר עם כך.

6.            בשירותים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת עדיף, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

7.            השירותים עשויים לאפשר העברה ו/או פרסום מסרים על ידי משתמשים שונים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ו- עדיף לא תישא בכל אחריות בגינם.

8.            באתר תמצא תכנים וידיעות בנושאים שונים, בין היתר לצרכים המיוחדים של חברי מועדון "עדיף".  מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת עדיף ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים, או ספקי מוצרים ושירותים שונים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש ו/או להתבסס על תכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לפיכך, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר עדיף תיעשה על אחריותך בלבד.

 • התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

9.            הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

9.1.           התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.

9.2.           הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עדיף לצורך אספקת השירותים.

9.3.           הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

9.4.           שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

9.5.           פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.

9.6.           הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של עדיף.

9.7.           שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.

9.8.           להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

9.9.           להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

9.10.        לעשות כל שימוש בשירותים, שאינו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

9.11.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה עדיף רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי (שכל שהעלאת מסרים כאמור אפשרית באתר).

9.12.        הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.

9.13.        הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של עדיף,  של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר ו/או של כל גורם שהוא.

9.14.        הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של עדיף לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי עדיף, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

 • רישום לשירותים

10.            ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.

11.            לאור העובדה כי המידע שעשוי להימסר על ידך הנו מידע רגיש (לרבות ביחס למצבך הרפואי), הגישה למידע המופיע בשירותים האישיים כאמור מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות וסיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בה ללא הרשאתו. מובהר כי חשיפת הסיסמה האישית – בין אם בכוונה על ידי המשתמש ובין אם עקב אובדן או גניבה – עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש אודות המשתמש ועדיף לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק שייגרם מחשיפה כאמור.

12.            לשם כך, בין היתר, הנך נדרש לפעול בהתאם להנחיות עדיף כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך עדיף. עדיף לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.

13.            בעת הרישום לשירותים, הנך מאשר לעדיף לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של עדיף המפורטת להלן.

14.            למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ייתכן וחלק מהתנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים יירשמו ויתועדו על ידי עדיף.

15.            הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

16.            עדיף שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש ל- עדיף את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

 • סעדים

 17.            עדיף תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להגביל את גישתך לשירותים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

17.1.1.               אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

17.1.2.               אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

17.1.3.               אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

17.1.4.               אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורן ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

 • אחריות וסיכונים

18.            עדיף לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים.

19.            עדיף לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או בכל הקשור בהם.

20.            מובהר, כי מערכותיה של עדיף, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי עדיף או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. עדיף משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

21.            מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי עדיף בהתאם להנחיותיך ו/או הנחיותיו של מי שנחזה לך, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של עדיף. כמו-כן עליך להודיע מיד ל- עדיף על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמך ו/או במידע אודותיך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של עדיף יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של  עדיף.

22.            מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, עדיף תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

22.1.        שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

22.2.        תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך.

22.3.        חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ- עדיף באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

 23.            מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

 • פרטיות

 24.            כללי

בכדי להשתמש בחלק מן השירותים  בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש  לספק לעדיף מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו ל- עדיף, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות עדיף, או על ידי מידע דומה שסופק ל- עדיף, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר ל- עדיף כדין.

24.1.        להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת עדיף באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך (להלן: "מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי עדיף רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. עדיף נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת עדיף לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

24.2.        מדיניות הפרטיות של עדיף יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו עדיף תשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו עדיף משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, עדיף תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

24.3.        מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

24.4.        עדיף אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים, אשר מופיעים באתר ואינם בשליטתה של חברת עדיף. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.

24.5.        עדיף מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן מכשירך, ובכלל זה כתובת ה- IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי עדיף.

24.6.        עדיף עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך, בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:

24.6.1.               התאמת מוצרים ושירותים לציבור חברי המועדון של עדיף.

24.6.2.               יצירת קשר עמך.

24.6.3.               משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות עדיף.

24.6.4.               ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של עדיף.

24.7.        המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

24.8.        משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של עדיף או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה עדיף תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 25.            גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

25.1.        עדיף לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

25.2.        עדיף תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

25.2.1.               חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, לרבות העברתו לחברות ואתרים חיצוניים המוצגים באתר. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו עדיף.

25.2.2.               עדיף תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

25.2.3.               במקרה בו עדיף תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

 26.            Cookies

26.1.        “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או  לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי עדיף יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

26.2.        בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מתיר ל- עדיף ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותך על פיה.

26.3.        באמצעות Cookies, עדיף עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך ועדיף עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל.  

עדיף אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

26.4.        במידה והנך מעדיף לחסום קבצי cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

 • קישורים לאתרים חיצוניים

27.            ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לעדיף אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, עדיף אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עדיף בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

28.            במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של עדיף בכתובת המייל office@adif.org.il

 • רכישת מוצרים ושירותים

29.            עדיף מעניקה לחבריה את האפשרות לרכוש מוצרים ושירותים, מספקים ובתי עסק שונים, לרבות באמצעות כרטיס המועדון, וזאת בדרך של הפניה לעמוד אינטרנטי מתאים לרכישת המוצר או השירות (תיירות, ביטוח, פנאי ורווחה וכו'). מובהר בזאת כי השירותים והמוצרים בעמודי אינטרנט אלו ניתנים על ידי ספקים חיצוניים ולא על ידי עדיף. עדיף אינה צד לכל עסקה המתבצעת על ידי ספקים אלו, ואין לה כל אחריות לטיב המוצר או השירות.    

המידע המופיע באתר לגבי אותם מוצרים או שירותים, נמסר על-ידי בית העסק או הספק. עדיף אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על-ידי בית העסק לגבי כל מוצר או שירות, לרבות טיבם, איכותם, מחירם, כמויותיהם במלאי, מועדי אספקתם, האחריות עליהם, מפרטם הטכני, הימים ושעות הפעילות של בית העסק וכל פרט אחר בקשר עם המוצר או השירות הניתנים.

עדיף עושה כמיטב יכולתה להציע מחירים נמוכים בגין ההטבות, אולם מחיר ההטבה אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי הטבה זהה או דומה לה. באחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישת המוצר או השירות.

30.            במידה ועדיף תחליט לבצע מכירה ישירה באתר של מוצרים או שירותים, רכישה זו תהיה כפופה לתנאים הספציפיים שיפורטו בעת ביצוע הרכישה של המוצר או השירות.

 • אבטחת השירותים

31.            עדיף רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום. 

32.            עדיף אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 • הודעות ועדכונים

33.            הודעות ועדכונים שונים מטעם עדיף, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים ובמידה שאישרת את שליחת הודעות ועדכונים אלה.

 • סמכות שיפוט

 34.            השימוש בשירותים כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד. 

 

כתובת החברה היא: רח' שוקן 32 תל אביב טלפון: 03-3030309